Sjeik Bentounes op bezoek in Nederland

Op 29 maart organiseert AISA-NGO in het Huis van Vrede het evenement: 

Waarom is vrede nog niet waar gemaakt?

Tijdstip: 19-22uur

Adres: Amsterdamweg 1B, Almere

Sprekers op deze avond zijn: Sjeik Khaled Bentounes, Sri M en Adama Dieng.

 

29thmarchflyer.pdf

 

 

Lees verder


Programma 4 juni 2016: Werelddar van het Samen Leven

Heel Almere heet u van harte welkom op de Werelddag van het Samen Leven en bij de opening van het Huis van Vrede waarin u veel mensen en werelden zult ontmoeten en ontdekken van verschillende achtergronden, religies en levensbeschouwingen. Een dag dat in het teken staat van het Verlangen naar Vrede en de officiële opening van het Huis van Vrede.

Program_4juni.pdf


Arie Boomsma steunt Huis van Vrede

 


Eerste Bouwsteen voor het Huis van Vrede

Almere, 28 februari 2016- Een reportage van Omroep Flevoland, gedurende de feest van het leggen van de Eerste Bouwsteen voor het Huis van Vrede. U ziet enkele van de meer dan honderd bezoekers, betrokkenen, initiatiefnemers en vrijwilligers aan het woord op deze prachtige dag. Locoburgemeester Froukje de Jonge heeft samen met een groepje kinderen de eerste bouwsteen mogen leggen. Meer dan dertig verschillende organisaties, verenigingen en instanties vanuit het hele land waren aanwezig. O.a. Stad en Natuur Almere, Gemeente Almere, Scouting Nederland, URI, IARF, RvV, meer dan 30 jongeren die deze dag hebben mogelijk gemaakt samen met meer dan 20 verschillende mannen en vrouwen. Allen hebben ze zich onbaatzuchtig in de bittere kou des ochtends ingezet om deze dag het beste te bieden. 

Mocht u meer informatie willen verkrijgen met betrekking tot de technische en financiele realisatie van dit project: U bent van harte welkom om dat overlegd te krijgen. Dat kan via ons contact-knop op deze website.


 

 

 

 


Crowdfunding: Help ons de €7000,- te halen voor het Huis van Vrede in Almere

Het Huis van Vrede is een initiatief vanuit AISA-NGO (de internationale soefi vereniging alawiyya) en scoutinggroep De Cirkel uit Almere. Het doel van het Huis van Vredeis om voor verschillende leeftijdsgroepen van alle diverse afkomsten activiteiten en ontmoetingen te organiseren die het samen leven in een cultuur van vrede mogelijk maken en overdragen. Luister hier naar het interview met een van de initiatiefnemers Amin Touhami bij omroep Flevoland over het Huis van Vrede.

Uw steun is naast een financiële ook een morele, die zal bewijzen dat er behoefte is aan een cultuur van vrede die de mensen bindt en kinderen perspectief biedt.

Voor de kinderen en jongeren zijn er reguliere scoutingbijeenkomsten en bijzondere scoutingactiviteiten. Deze stellen hen in staat zichzelf te ontplooien, samen te werken met de ander en een houding dat altijd de harmonie zoekt met de natuur, de wereld en zichzelf. Voor de (jong)volwassenen en ouderen worden er debatten, trainingen en bijeenkomsten georganiseerd. Dat zijn bijvoorbeeld interculturele debatten, dialogen, cirkelwerking en studies die maatschappelijke thema’s aankaarten in het licht van universele wijsheden.

Het Huis heeft ook kunstprojecten zoals het mozaïek dat het hele Huis van Vrede zal omgeven. Ook zal er een moestuin aangelegd worden waar jong en oud van heinde en verre aan kan deelnemen om gezamenlijk de vruchten ervan te kunnen oogsten.

We voeren deze crowdfundingcampagne om het Huis van Vrede te helpen realiseren. Het gebouw is er al, nu gaan we alles in het werk stellen om dat op te knappen en te kunnen starten met onze activiteiten om zo bij te kunnen dragen aan een cultuur van vrede die de mensen bindt en kinderen perspectief biedt.

 

.


Radio-interview: Bouw mee aan het Huis van Vrede

Uw donaties zijn welkom op de volgende rekening: (ANBI- Fiscaal aftrekbaar)

NL 26 ABNA 04 73 15 59 07 ten name van AISA-NGO o.v.v. Huis van Vrede

Het Huis van Vrede onderscheidt zich van andere ruimtes in Almere vanwege het open karakter en de diversiteit aan activiteiten van kunst, cultuur, maatschappij en natuur. Het Huis heeft tot doel meer sociale harmonie te realiseren tussen mensen met een  verschillende achtergrond, leeftijd ,sociaal economische status en levensbeschouwing.

Ook is het Huis de basis voor de scoutingactiviteiten van scouting de Cirkel. 
De scouting heeft tot doel om kinderen te leren samenwerken, respect te hebben voor anderen en om hen zelfvertrouwen te bieden. De kinderen ontwikkelen zich door middel van de diverse activiteiten tot zelfstandige mensen en ze krijgen de ruimte om te ontdekken en te leren.

Het zijn de mensen die van een huis een thuis maken. Het Huis van Vrede is uniek, omdat het een plek is waar mensen en organisaties samenkomen die zich inzetten voor meer wederzijds begrip, meer emancipatie en culturele ontplooiing. Hierdoor brengt het Huis deze mensen en krachten samen, zodat zij de samenleving verrijken met positieve daden en inzichten. Het vrijwillig inzetten voor betere samenleving wordt een organische verlengde van de bewoners van Vrede.

 Het Huis bevordert initiatieven ten behoeve van het algemeen welzijn. Als er thema’s zijn waar de samenleving tegenaan loopt dan initieert het Huis evenementen die de maatschappelijke problemen belicht met als doel tot duurzame oplossingen te komen in het belang van een cultuur van vrede. 

 

Hieronder kunt u het interview beluisteren over het Huis van Vrede. Voorzitter Mohamed Amine Touhami voert het woord.


Omroep Flevoland: De Werelddag van het Samen Leven en het Huis van Vrede

AISA-NGO Nederland roept op om samen te werken aan de Dag van het Samen Leven en het meebouwen aan het Huis van Vrede. 'Deze gewelddadige gebeurtenissen in Parijs tonen ons wederom de dringende noodzaak door te gaan met het werk aan vrede en samenwerking.' Pr-lid Alaeddine Touhami verwoordde de woorden van voorzitter Mohamed Amine Touhami daarin als volgt: 'Een standpunt innemen, volstaat niet. Er dient actie ondernomen te worden: het samen leven en het samen werken voor vrede.'


Verlangen naar Vrede

van duister naar LichtTeken de Petitie

Nog nooit is het verlangen naar vrede zo groot geweest. Het dagelijks nieuws laat ons zien dat we leven in een wereld van verandering. De kloof tussen arm en rijk wordt groter. De verhoudingen tussen de rijke landen en ontwikkelingslanden zijn in rep en roer. De sociale en economische problemen ondermijnen de dromen van de nieuwe generaties, terwijl de oudere vaak proberen hun greep te behouden op de beslissingen die gevolgen dragen voor de toekomst.

De cultuur van "ieder voor zich", die een zeldzaam niveau heeft bereikt, bevordert de tegenstrijdigheid tussen individuen en tussen samenlevingen. Deze tegenstrijdigheid leidt tot politieke, sociale en ecologische conflicten die de angsten verhogen. De angst voor de ander, de toekomst, het onbekende, de onbekenden, de verschillende en de angst voor armoede en voor verandering.

Angst wakkert individualiteit aan. Individualiteit vergroot onzekerheid. Onzekerheid vergroot onverdraagzaamheid.

 

Lees verder


Mohamed Amine Touhami over de Aarde en de Dag van het Samen Leven

Voorzitter van AISA-Nederland Mohamed Amine Touhami vertelt over zijn droom en die van vele anderen. Over een Cultuur van Vrede, het Betere Samen Leven. Hij vertelt in het kort wat over de onderwerpen die hij heeft besproken gedurende Vier de Aarde, te Denhaag 28 juni 2015.

Teken ook de petitie, 15 Duizend mensen zijn je al voorgegaan.. en deel deze droom: Teken de petitie!


ANBI-Status

AISA-NGO heeft van de belastingdienst de ANBI status toegewezen gekregen. 

Hiermee is de vereniging erkend als algemeen nut beogende instelling in Nederland. AISA-NGO heeft door deze toewijzing erkenning gekregen en tegelijkertijd biedt dit belastingvoordeel voor zichzelf en donateurs. Donateurs van een ANBI mogen hun giften aftrekken van de inkomsten- of vennootschapsbelasting, onder enkele voorwaarden. Giften aan de vereniging komen maximaal ten goede aan het algemeen belang.

De ANBI-status brengt verplichtingen met zich mee, zoals het openbaar maken van de financiële verslagen. De vereniging hecht veel waarde aan transparantie en ziet zichzelf als eigendom van de mensheid, die daarmee recht heeft op inzage in haar gang van zaken. Op deze manier kunnen alle Nederlanders zien waar AISA-NGO zich voor inzet en waar haar inkomsten vandaan komen, alsook aan uitgegeven worden.

Binnenkort zullen de vereiste gegevens gepubliceerd worden op deze website. 

RSIN: 816892015

 

 


Werelddag van het Samen Leven!

 

Samen komen en verschillend zijn is de uitdaging van de 21ste eeuw !undefined

Een Werelddag van het Samen Leven zal niet alles regelen. We vinden het alsnog een nuttige en belangrijke mijlpaal om elkaar te leren kennen en te herkennen in de cirkel van de menselijke gemeenschap. Een gemeenschap in synergie met de ander, en niet in oppositie met de één tegen de ander. – Sjeikh Khaled Bentounes

De Internationale Alawiyya Soefi Vereniging, AISA-NGO, lanceert een campagne om de wereld te mobiliseren zodat de VN De Werelddag van het Samen Leven installeert. Deze petitie aan de VN toont de politieke autoriteiten ons Verlangen naar Vrede.

Een ieder van jullie die wenst de wereld te zien veranderen is uitgenodigd om deze petitie te tekenen. Hoe meer mensen kiezen  voor beter samen leven, des te meer onze acties de wereld zullen veranderen.

Teken hier de petitie: Werelddag van het Samen Leven

 

Lees verder


FILM: Vrouw aan het Woord, Islam

Zaterdag 26 December om 12:00uur op NPO2 (deel 1), bij de MOdoc van de Moslim Omroep
Zondag 27 December om 15:30uur op NPO2 (deel 2)
(klik op de afbeelding voor de verwijzing naar de website van de moslimomroep)

Het vrouwelijke in de islam is een thema vol vragen, misverstanden, veroordelingen, harde kritiek, waarheden en tot slot fabeltjes. Kortom een gevoelig en interessant verhaal die ons allen direct en indirect in het leven raakt. 
De situatie van de vrouw in de islamitische wereld, met al zijn verschillende facetten, is vaak ter kwestie gesteld. Wat weten we er nou echt over?  Is er ergens een model voor een man-vrouw verhouding in de samenleving dat rechtvaardiger, solidair en gelijkwaardiger is? 

AISA-NGO heeft in 2014 het internationale congres voor het vrouwelijke georganiseerd in Algerije. Het doel van het congres was een nieuw licht te werpen op de islamitische geschiedenis, maatschappij, spiritualiteit in het licht van het vrouwelijke. Veel landen in de islamitische wereld hebben een cultuur opgebouwd die de vrouw systematisch achterstelde, beperkt en verlamd in economisch, sociaal en politiek opzicht. Terwijl de geschiedenis van de islamitische wereld ons juist laat zien dat er ontzettend veel vrouwen een invloedrijke rol hebben gespeeld. Waar komt het verval vandaan? Is het een religieus probleem, een culturele, sociale of politieke? Interessante sprekers geven daar hun antwoorden op. Verschillende antwoorden, verschillende perspectieven.

Vragen zoals:Hoe komt het dat de status van de vrouw in vele islamitische en niet-islamitische landen nog altijd ondergeschikt is? Waar is de vrouw in de geschiedenis van de islamitische wereld, het lijkt alsof ze eruit is weggewist. Wat maakt het nou lastig om om een dialoog te voeren tussen feministen, professionele religieuzen, religieuze leiders, politici over de positie van de vrouw. Dat zijn allemaal vragen die worden belicht en beantwoord door wijzen, feministen, theologen, politici, geleerden, psychologen en academici.

 

 


Vijf minuten over de Koran

AISA-NGO-lid verteld bij de Moslim Omroep over het werk van AISA-NGO en zijn persoonlijke relatie met de Koran. De Koran als catalysator voor vrede en Samen Leven.
 

 


Forum :: Samen Leven 2013

Dit forum brengt mensen bij elkaar die zich inspannen voor een betere samenleving voor inspiratie - uitwisseling - teamwork.

Op deze dag wordt het thema “Samen Leven” vanuit diverse invalshoeken belicht. De sprekers, panelleden en deelnemers met verschillende achtergronden zullen hun visie delen en voorstellen voordragen ten behoeve van een betere samenleving.

 

Lees verder


Vul hieronder het gewenste donatiebedrag in - en klik nadien op de IDeal-knop om te doneren ten behoeve van het Huis van Vrede: